Odwołanie od negatywnej decyzji

Duża liczba cudzoziemców w Polsce składa wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE niestety często spotykają się oni z negatywna decyzją raz odmową podczas udzielenia zezwolenia na pobyt. Najczęstszymi powodami, które skutkują wydaniem negatywnej decyzji są:

  • nieprawidłowe złożenie wniosku,
  • podanie nieprawdziwych danych,
  • niespełnienie warunków pobytu na terytorium Polski,
  • nie stawienie się na wezwanie urzędu,
  • podjęcie działalności gospodarczej niezgodnej z polskim prawem,
  • nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu,
  • skazanie prawomocnym wyrokiem.

Jaki jest termin do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej?

W takiej sytuacji możemy nie zgodzić się decyzją urzędu oraz mamy prawo się od niej odwołać. Każdy Wnioskodawca, przebywający na terenie kraju ma prawo uchylić się od każdej decyzji administracyjnej oraz wnieść wniosek o odwołanie do organu wyższej instancji. Na wniesienie odwołania od negatywnej decyzji dla cudzoziemca w Polsce przewidziane jest 14 dni. Wniosek powinien zostać skierowany do  Szefa Urzędu Do Spraw Cudzoziemców. Należy pamiętać o określonym czasie, ponieważ po jego upływie Wnioskodawca nie może brać udziału w postępowaniu administracyjnym.

W jaki sposób złożyć wniosek o odwołanie od decyzji

Wystarczającym powodem do złożenia wniosku odwoławczego w każdej sprawie jest przekonanie podmiotu o wydaniu nieprawidłowej decyzji przez organ pierwszej instancji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak spekulacja podmiotu musi zostać rozpatrzona w pierwszej kolejności przez wojewodę, który może wydać nową decyzję. Otrzymanie przychylnej decyzji od wojewody wiąże się z wieloma formalnościami. W takiej sytuacji, jeżeli zależy nam na pomyślnym zakończeniu sprawy, warto skorzystać z usług APATRIS. Pracownicy naszej firmy znają doskonale błędy popełnianie przez Wnioskodawców oraz przygotowują profesjonalne wnioski o odwołanie od decyzji.