Nasza Oferta

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego przysługuje cudzoziemcom, którzy planują swój pobyt na okres dłuższy niż 3 miesiące. Ważność dokumentu zezwalającego na pobyt czasowy trwa przez 3 lata, po tym czasie należy starać się o przedłużenie karty pobytu. Jeżeli obcokrajowiec planuje krócej przebywać na terenie kraju, ważność dokumentu może zostać skrócona.

Karta Pobytu stałego

Zezwolenie na pobyt stały jest wydawane na czas nieokreślony. Zezwolenie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni w okresie 180 dni w celu turystycznym.

Karta Pobytu Rezydenta UE

Starasz się o kartę rezydenta? Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest to dokument uprawniający do długotrwałego pobytu w Polsce. Razem z Apatris pomożemy Ci w sporządzeniu wszystkich potrzebnych wniosków, dokumentów czy formularzy.

Odwołanie od negatywnej decyzji

Duża liczba cudzoziemców w Polsce składa wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały cudzoziemca w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE niestety często spotykają się oni z negatywna decyzją oraz odmową podczas udzielenia zezwolenia na pobyt.

Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Każdy cudzoziemiec przebywający na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany do opuszczenia kraju przed upływem okresu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Deportacja

Mamy obowiązek opuścić Polskę przed upływem okresu pobytu, do którego jesteśmy uprawnieni na podstawie wizy krajowej, Schengen lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce

Jeśli posiadamy wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, możemy podjąć legalną pracę w Polsce. Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie, powinniśmy posiadać wizę, która powinna być wydana w celach turystycznych, korzystania z ochrony czasowej, udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, przyjazdu ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe.

Obywatelstwo

Obywatelstwo możemy rozumieć jako trwały węzeł prawny pomiędzy osobą a państwem. W praktyce oznacza to, że osoba ma prawa i obowiązki wobec państwa- i odwrotnie. Obywatel zobowiązuje się do wierności RP oraz troski o dobro wspólne, ma obowiązek płacenia podatków i przestrzegania prawa Rzeczypospolitej.

Meldunek

Jeśli przebywasz w polsce musisz się zameldować. Oznacza to zarejestrowanie swojego miejsca zamieszkania. Procedure tą wykonuje się w urzędzie dzielnicy konkretnego miasta właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca . Jest ona bezpłatna, a meldunek otrzymuje się od razu.

Śluby i rozwody

W Polsce możemy zawrzeć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego lub świątyni takiej jak kościół czy cerkiew, jednak aby małżeństwo zostało uznane za ważne, musi zostać zarejestrowane w USC.