Obywatelstwo

Obywatelstwo możemy rozumieć jako trwały węzeł prawny pomiędzy osobą a państwem. W praktyce oznacza to, że osoba ma prawa i obowiązki wobec państwa- i odwrotnie. Obywatel zobowiązuje się do wierności RP oraz troski o dobro wspólne, ma obowiązek płacenia podatków i przestrzegania prawa Rzeczypospolitej. Jesteśmy również zobowiązani do dbania o środowisko i odpowiedzialni za pogorszenie jego stanu. Obywatel ma prawo do życia oraz wolności, przez którą rozumiemy zakaz torturowania, poniżania i stosowania kar cielesnych. Posiada prawo do wolności wyznania, prywatności i zachowania własności prywatnej oraz wolności myśli i słowa.

Prezydent RP nadaje Obywatelstwo na podstawie wniosku złożonego przez cudzoziemca. Możemy ubiegać się o nadanie obywatelstwa po pięciu latach pobytu w Polsce na podstawie pozwolenia na osiedlenie się (w szczególnie uzasadnionych wypadkach odstępuje się od tego wymogu). Podanie o nadanie obywatelstwa składa się u wojewody lub konsula- jeśli nie zamieszkujemy na terenie Polski. Możemy to wykonać osobiście lub korespondencyjnie z podpisem poświadczonym urzędowo. Następnie wniosek jest przekazywany przez ministra spraw wewnętrznych do Prezydenta RP, który nadaje obywatelstwo lub odmawia jego nadania. Uznanie za obywatela polskiego cudzoziemca może również nastąpić gdy przebywa on nieprzerwanie co najmniej 3 lata na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu. Musi on posiadać na terenie Polski regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i pozostawać co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub nie posiadać żadnego obywatelstwa. W tym przypadku decyzje o uznaniu cudzoziemca za obywatela RP podejmuje wojewoda, do którego też składamy wniosek. Pamiętajmy, że samo zawarcie związku małżeńskiego przez osobę niebędącą obywatelem polskim z obywatelem RP nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.

W przypadku osoby małoletniej obywatelstwo można nabyć gdy małoletni urodził się na terytorium RP i jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub jest ono nieokreślone. Obywatelstwo małoletni uzyska również gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub jeśli został znaleziony na terenie RP a jego rodzice są nieznani.