Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Zakaz wjazdu na terytorium RP

Każdy cudzoziemiec przebywający na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zobowiązany do opuszczenia kraju przed upływem okresu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.  Obcokrajowiec ma obowiązek opuścić Polskę w przeciągu 30 dni kiedy:

  • nie otrzyma zgody na przedłużenie wizy,
  • nie otrzyma zezwolenia na pobyt stały lub czasowy oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • nie zostanie przyznany status uchodźcy,
  • zgoda na zamieszkanie ze względów humanitarnych zostanie oddalona.

Zakaz wjazdu do Polski – na jaki okres może zostać wydany

Zakaz wjazdu może zostać wydany na okres od 6 miesięcy do 5 lat w zależności od okoliczności towarzyszących sprawie. Zakaz na okres od 6 miesięcy do 3 lat wydaje się, gdy cudzoziemiec znajduje się w Polce bez dokumentu potwierdzającego legalność pobytu, nie posiada wystarczających środków na sfinansowanie pobytu, przekroczył dopuszczalny czas pobytu na terenie obszaru Shengen lub cel wizyty nie jest zgodny z początkowym założeniem. Od 1 do 3 lat, kiedy pracuje bez wymaganego zezwolenia. Natomiast do 5 lat, kiedy został skazany na karę pozbawienia wolności lub stanowi zagrożenie dla państwa i porządku publicznego.

Cofniecie zakazu wjazdu do Polski –  przyczyny wydania decyzji

Odwołanie od zakazu wjazdu do Polski może złożyć każdy cudzoziemiec, który nie zgadza się z decyzją wojewódzkiego sądu administracyjnego. W takim przypadku termin wykonania zobowiązania do powrotu, zostaje przesunięty do dnia rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.

Anulowanie zakazu wjazdu do Polski może zostać wykonane na wniosek cudzoziemca jeśli:

  • wypełnił obowiązek związany z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym terminie,
  • powrót na teren Polski lub państw strefy Schengen może się odbyć tylko w uzasadnionych sytuacjach.