Karta pobytu czasowego

Karta czasowego pobytu w Polsce – podstawowe informacje

Karta pobytu czasowego przysługuje cudzoziemcom, którzy planują swój pobyt na okres dłuższy niż 3 miesiące. Ważność dokumentu zezwalającego na pobyt czasowy trwa przez 3 lata, po tym czasie należy starać się o przedłużenie karty pobytu. Jeżeli obcokrajowiec planuje krócej przebywać na terenie kraju, ważność dokumentu może zostać skrócona. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy powinien zostać złożony osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu. Karta pobytu zostaje wydana w urzędzie wojewódzkim w wydziale do spraw cudzoziemców przez wojewodę, który zezwala na pobyt. Jeśli wniosek nie zawiera żadnych braków formalnych, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu.

Karta pobytu czasowego – korzyści

Karta pobytu czasowego daje możliwość wyjazdu z kraju bez konieczności posiadania wizy. Dzięki adnotacji na karcie ,,dostęp do rynku pracy” możliwe jest również wykonywanie pracy w Polsce bez konieczności ubiegania się o konkretne zezwolenie na pracę. Za rozpatrzenie sprawy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 440 zł, a za wydanie karty pobytu 50 zł (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych wnoszą opłatę w wysokości 25 zł).

Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy – obowiązek opuszczenia Polski

Zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte, w przypadku kiedy:

  • cel pobytu został zrealizowany,
  • cudzoziemiec nie spełnia wskazanych warunków,
  • wniosek zawiera fałszywe dane cudzoziemca,
  • osoba nie może przebywać w kraju ze względu na bezpieczeństwo obywateli,
  • osoba powinna przebywać w szpitalu, ale nie zgadza się na leczenie,
  • została wydana decyzja, dotycząca powrotu, ale cudzoziemiec nie pokrył kosztów sprawy.

Każdy cudzoziemiec ma obowiązek opuścić Polskę w przeciągu 30 dni od momentu wydania decyzji o odmowie lub cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy (jeżeli nie posiada kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE).