Zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca – o czym należy wiedzieć

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który określa legalność podejmowanej pracy przez cudzoziemca w Polsce. Podjęcie pracy zgodnie z prawem powinno być ważną kwestią zarówno dla osób podejmujących zatrudnienie oraz pracodawców.

Każdy cudzoziemiec, który przyjeżdża do kraju w celach zarobkowych, powinien w pierwszej kolejności zadbać o legalność swojego pobytu. Natomiast obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca jest wnioskowanie o wydanie zezwolenia na podjęcie pracy w Polsce.

Wyróżniamy 5 typów zezwoleń na pracę (typ A, B, C, D, E). Najczęściej wykorzystywane są zezwolenia na pracę typu A, które dotyczą osób pracujących w Polsce na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba również znajduje się na terytorium Polski.

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległ formularz o zezwolenie na pracę oraz podanie przedłużające czas ważności dokumentu. Wniosek, który zostanie złożony na niewłaściwym formularzu lub nie będzie wypełniony zgodnie z instrukcją, nie zostanie rozpatrzony.

Pozwolenie na pracę w Polsce – kiedy nie jest wymagane

Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę nie obejmuje cudzoziemców którzy:

  • Posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas określony w związku z podjęciem studiów lub pracy w Polsce,
  • są małżonkami obywateli polskich i posiadają zezwolenie na pobyt czasowy,
  • odbywają staż zawodowy i uczestniczą w programach wymiany edukacyjnej,
  • są absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych lub stacjonarnych studiów wyższych,
  • posiadają ważną Kartę Polaka,
  • są rodziną zastępczą dla cudzoziemca do ukończenia 21 lat.
  • korzystają z ochrony międzynarodowej i posiadają status uchodźcy,
  • należą do państw członkowskich UE,
  • otrzymali zgodę na pobyt tolerowany,

Zezwolenie na pracę – czas trwania

Zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce wydawane jest na okres trzech lat. Po upływie terminu ważności dokument może zostać przedłużony. Kiedy obcokrajowiec pełni stanowisko zarządzające w firmie, która liczy powyżej 25 osób, zezwolenie może zostać wydane na okres pięciu lat.