Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy – na czym polega

Meldunkiem określamy czynność, polegającą na wpisaniu do rejestru gminy osoby, która zmienia swój pobyt stały lub czasowy. Zameldowanie na pobyt stały jest obowiązkiem cudzoziemca, kiedy posiada on zamiar stałego przebywania w danej miejscowości. Natomiast pobyt czasowy jest możliwy, kiedy cudzoziemiec zmienia adres zamieszkania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Należy pamiętać, że można mieć tylko jedno miejsce pobytu w tym samym czasie. Czas zameldowania nie może przekraczać daty podanej w wizie lub zezwoleniu na pobyt. Procedurę tą wykonuje się w urzędzie dzielnicy miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wypełnienie powinności może zostać sprawdzone podczas ubiegania się o kartę pobytu. Brak wykonania obowiązku zameldowania grozi karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Zameldowanie na pobyt czasowy – kogo obejmuje

Obowiązek meldunkowy dotyczący cudzoziemców, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) jest wymagany od momentu przybycia na terytorium Polski do 30 dnia. Zobowiązanie nie dotyczy osób, których planowany pobyt nie będzie przekraczał 3 miesięcy. Jeżeli obcokrajowcy nie należą do wyżej wymienionych państw członkowskich, powinni zameldować się w miejscu czasowego pobytu do końca czwartego dnia od daty przybycia do kraju. Obowiązek meldunku w przypadku tych osób nie musi być realizowany, kiedy pobyt nie będzie przekraczał 30 dni.

Zameldowanie w ciągu następnej doby jest wymagane kiedy:

  • osoba przedłuża pobyt czasowy w tym samym miejscu ponad zgłoszony czas trwania,
  • zmienia pobyt czasowy na stały,
  • zmienia adres,
  • obcokrajowiec przebywa w zakładzie, dającym zakwaterowanie w związku z pracą, nauką lub leczeniem.

Zameldowanie na pobyt stały – różne formy

W jaki sposób można zameldować się na pobyt stały:

  1. Wymeldowując się jednocześnie z poprzednich miejsc pobytu – jest to najkorzystniejszy sposób, ponieważ wymeldowanie z poprzedniego miejsca następuje automatycznie, czyli bez potrzeby osobistego stawiania się w organie gminy.
  2. Bez równoczesnego wymeldowywania się z wcześniejszego miejsca pobytu – w tym przypadku przed ponownym zameldowaniem, należy pamiętać o konieczności wymeldowania się w organie gminy.